Too và Enough | Cách dùng, cấu trúc và bài tập

Too và Enough | Cách dùng, cấu trúc và bài tập 

 

“Too”“Enough” là một trong những từ vựng cơ bản trong tiếng Anh mà chúng ta cần phải thuộc nằm lòng về cách sử dụng và cấu trúc của nó. Chính vì thế, nếu chưa chắc chắn về chúng, hãy cùng ôn tập lại và sử dụng thật chính xác nhé.

 

"TOO":

·         Được coi như một trạng từ, nhằm bổ nghĩa cho tính từ. Dùng để nhấn mạnh mức độ của một sự vật, sự việc, thường mang sắc thái tiêu cực, mang lại một kết quả không hay.

Cấu trúc:
 Too + tính từ + to_V


Ví dụ:

·         She is too young to drive a car.

·         This homework is too hard to

Too + trạng từ + to_V
Ví dụ:

·         He ran too slow tocatch his boy.

Too much + danh từ không đếm được
Ví dụ:

·         My brother has too much weight to run fast.

Too many + danh từ đếm được
Ví dụ:

·         She gave me too many candys.

 

“Enough”

·         Dùng để nhấn mạnh mức độ vừa đủ của một sự vật, sự việc. Thường dùng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc tính từ.

Cấu trúc:
Tính từ + enough + to_V


Ví dụ:

·         She is old enough to drink wine.

·         He is intelligent enough to solve this problem.

Enough+ danh từ
Ví dụ:

·         We don’t have enough time to do this work.

Trạng từ + enough
Ví dụ:

·         He drives carefully enough to have your belief.

BÀI TẬP: Viết lại các câu sau, sử dụng “Too” hoặc “Enough”:

1.This soup is very hot. We can’t eat it.

=> ……………………………………………………………

2.These oranges are ripe. You can eat them.

=> ……………………………………………………………..

3.This morning is very cold. We couldn’t go swimming.

=> ………………………………………………………………..

4.She can’t carry the box; it’s very heavy.

=> ……………………………………………………….

5.The room was very dirty. Nobody can learn it

=> …………………………………………………………………….


ĐÁP ÁN

1.     This soup is too hot for us to eat.

2.     These oranges are ripe enough for you to eat.

3.     This morning is too cold for us to go swimming

4.     The box is too heavy for her to carry.

5.     The room was too dirty to learnt.

logo2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UNIPO

54/16 Đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 843 032

Chương trình học

Fanpage

Copyright © 2018 by UNIPO. All Rights Reserved.