Cách sử dụng WOULD RATHER & HAD BETTER

Cách sử dụng WOULD RATHER & HAD BETTER


Would ratherhad better là hai cấu trúc thường xuyên được sử dụng ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều người học tiếng Anh luôn nhầm lẫn cách dùng của hai cấu trúc này. 

1. WOULD RATHER
a. Would rather (thích…hơn) – được dùng để diễn đạt những gì mà một người nào đó thực hiện trọng một tình huống cụ thể (không được dùng trong trường hợp tổng quát).

Would rather (do) = Would prefer (to do)
Ở hiện tại hoặc tương lai
S + would rather (+ not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Ex:

I would rather stay at home tonight.

Would you rather have a tea or coffee?

I am tired. I’d rather not go out this evening.

Ở quá khứ
S + would rather (+ not) + have + V (past participle)

Ex:

Jim would rather have gone to class yesterday than today.

Tommy would rather have gone skiing than fishing last weekend.

b. Would rather (mong, muốn) – được dùng để diễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm điều gì

Ở hiện tại hoặc tương lai
S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Ex:

I’d rather you went home now.

We’d rather she was/were here tomorrow.

She’d rather you didn’t phone after 10 o’clock.

Ở quá khứ
S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Ex:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday.

I would rather you had met my future wife.

2. Cấu trúc Ngữ pháp HAD BETTER
Had better (nên, tốt hơn nên) – được dùng để đưa ra lời khuyên, hoặc bảo rằng người nào đó nên hoặc không nên làm điều gì trong một tình huống nào đó.

S + Had better (not) + V

Had better có mức độ mạnh hơn, khi dùng nó, ta không chỉ diễn tả sự khuyên răn mà còn bao hàm cả sự de dọa, cảnh báo hoặc diễn tả sự khẩn trương. Do đó Had better thường dùng trong các trường hợp cụ thể chứ không diễn tả chung chung.

Diễn tả sự đe dọa, nếu không làm sẽ dẫn đến kết quả không tốt
Ex: You’d better turn the volume down before your dad gets home.

Diễn tả sự khẩn trương
Ex:

You’d better see the doctor.

You’d better run faster, the train is going to depart.

Lưu ý:

Had better có nghĩa tương tự với should, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Had better chỉ được dùng cho tình huống cụ thể, và có nghĩa mạnh hơn should và ought (người nói nhận thấy hành động đó là cần thiết và mong đợi hành động sẽ được thực hiện). Should có thể được dùng trong tất cả các tình huống khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên.

logo2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UNIPO

54/16 Đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 843 032

Chương trình học

Fanpage

Copyright © 2018 by UNIPO. All Rights Reserved.