Từ vựng Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

Từ vựng Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

 1. Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 2. Open cheque (n): séc mở
 3. Bearer cheque (n): séc vô danh
 4. Draw (v): rút
 5. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 6. Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
 7. Payee (n): người được thanh toán
 8. Bearer (n): người cầm (séc)
 9. In word: (tiền) bằng chữ
 10. In figures: (tiền) bằng số
 11. Cheque clearing (n): sự thanh toán séc
 12. Counterfoil (n): cuống (séc)
 13. Voucher (n): biên lai, chứng từ
 14. Encode (v): mã hoá
 15. Sort code (n): mã chi nhánh Ngân hàng
 16. Codeword (n): ký hiệu (mật)
 17. Decode (v): giải mã
 18. Pay into (v): nộp vào
 19. Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
 20. Authorize (v): cấp phép
 21. Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
 22. Account holder (n): chủ tài khoản
 23. Expiry date (n): ngày hết hạn
 24. ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động
 25. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 26. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 27. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 28. IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 29. PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
 30. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 31. GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 32. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO
 33. Magnetic stripe (n): dải băng từ
 34. Reconcile (v): bù trừ, điều hoà
 35. Circulation (n): sự lưu thông
 36. Clear (v): thanh toán bù trừ
 37. Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 38. Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ
 39. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 40. Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát
 41. Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 42. Present (v): xuất trình, nộp
 43. Outcome (n): kết quả
 44. Debt (n): khoản nợ
 45. Debit (v): ghi nợ
 46. Debit balance (n): số dư nợ
 47. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 48. Deposit money (n): tiền gửi
 49. Give credit (v): cấp tín dụng
 50. Illegible (adj): không đọc được
 51. Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản
 52. Make out (v): ký phát, viết (séc)
 53. Banker (n): người của ngân hàng
 54. Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
 55. Obtain cash (v): rút tiền mặt
 56. Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt
 57. Make payment (v): ra lệnh chi trả
 58. Subtract (n): trừ
 59. Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 60. Sort of card (n): loại thẻ
 61. Plastic card (n): thẻ nhựa
 62. Charge card (n): thẻ thanh toán
 63. Smart card (n): thẻ thông minh
 64. Cash card (n): thẻ rút tiền mặt
 65. Cheque card (n): thẻ séc
 66. Bank card (n): thẻ ngân hàng
 67. Cardholder (n): chủ thẻ
 68. Shareholder (n): cổ đông
 69. Dispenser (n): máy rút tiền tự động
 70. Statement (n): sao kê (tài khoản)
 71. Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn
 72. Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 73. Teller = cashier (n): người máy chi trả tiền mặt
 74. Withdraw (v): rút tiền mặt
 75. Deduct (v): trừ đi, khấu đi
 76. Transfer (v): chuyển
 77. Transaction (n): giao dịch
 78. Transmit (v): chuyển, truyền
 79. Dispense (v): phân phát, ban
 80. Terminal (n): máy tính trạm
 81. Reveal (v): tiết lộ
 82. Maintain (v): duy trì, bảo quản
 83. Make available (v): chuẩn bị sẵn
 84. Refund (v): trả lại (tiền vay)
 85. Constantly (adv): không dứt, liên tục
 86. In effect: thực tế
 87. Retailer (n): người bán lẻ
 88. Commission (n): tiền hoa hồng
 89. Premise (n): cửa hàng
 90. Due (adj): đến kỳ hạn
 91. Records (n): sổ sách
 92. Pass (v): chấp nhận, chuyển qua
 93. Swipe (v): chấp nhận
 94. Reader (n): máy đọc
 95. Get into (v): mắc vào, lâm vào
 96. Overspend (v): xài quá khả năng
 97. Administrative cost (n): chi phí quản lý
 98. Processor (n): bộ xử lí máy tính
 99. Central switch (n): máy tính trung tâm
 100. In order: đúng quy định
 101. Standing order = SO (n): uỷ nhiệm chi
 102. Interest-free (adj): không phải trả lãi
 103. Collect (v): thu hồi (nợ)
 104. Check-out till (n): quầy tính tiền
 105. Fair (adj): hợp lý
 106. Subsidy (n): phụ cấp, phụ phí
 107. Cost (n): phí
 108. Limit (n): hạn mức
 109. Credit limit (n): hạn mức tín dụng
 110. Draft (n): hối phiếu
 111. Overdraft (n): sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 112. Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều
 113. Remittance (n): sự chuyển tiền
 114. Quote (n): trích dẫn
 115. Reference (n): tham chiếu
 116. Interest rate (n): lãi suất
 117. Mortgage (n): nợ thuế chấp
 118. Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ
 119. Mandate (n): tờ uỷ nhiệm
 120. Out going (n): khoản chi tiêu
 121. Remission (n): sự miễn giảm
 122. Remitter (n): người chuyển tiền
 123. Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)
 124. Originator (n): người khởi đầu
 125. Consumer (n): người tiêu thụ
 126. Regular payment (n): thanh toán thường kỳ
 127. Billing cost (n): chi phí hoá đơn
 128. Insurance (n): bảo hiểm
 129. Doubt (n): sự nghi ngờ
 130. Excess amount (n): tiền thừa
 131. Creditor (n): người ghi có (bán hàng)
 132. Efficiency (n): hiệu quả
 133. Cash flow (n): lưu lượng tiền
 134. Inform (v): báo tin
 135. On behalf: nhân danh
 136. Achieve (v): đạt được
 137. Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ
 138. Reverse (n): ngược lại
 139. Break (v): phạm, vi phạm
 140. Exceed (v): vượt trội
 141. VAT Reg. No (n): mã số thuế VAT
 142. Originate (v): khởi đầu
 143. Settle (v): thanh toán
 144. Trace (v): truy tìm
 145. Carry out (v): tiến hành
 146. Intermediary (n): người làm trung gian
 147. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 148. Telegraphic transfer (n): chuyển tiền bằng điện tín
 149. Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời
 150. Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư
 151. Absolute security (n): an toàn tuyệt đối
 152. Straightforward (adj): đơn giản, không rắc rối
 153. Boundary (n): biên giới
 154. Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy
 155. Domestic (adj): trong nước, nội trợ
 156. Significantly (adv): một cách đáng kể
 157. Local currency (n): nội tệ
 158. Generous (adj): hào phóng
 159. Counter (n): quầy (chi tiền)
 160. Long term (n): lãi
 161. Top rate (n): lãi suất cao nhất
 162. Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)
 163. Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng
 164. Generous term (n): điều kiện hào phóng
 165. Current account (n): tài khoản vãng lai
 166. Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại
 167. Security courier services (n): dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 168. Beneficiary (n): người thụ hưởng
 169. First class (n): phát chuyển nhanh
 170. Upward limit (n): mức cho phép cao nhất
 171. Facility (n): phương tiện
 172. Gateway (n): cổng máy tính
 173. Outward payment (n): chuyển tiền đi
 174. Inward payment (n): chuyển tiền đến
 175. Accompany (v): đi kèm
 176. Interface (n): giao diện
 177. Non-profit (n): phi lợi nhuận
 178. Operating cost (n): chi phí hoạt động
 179. Documentary credit (n): tín dụng thư
 180. Entry (n): bút toán
 181. Withdrawal (n): khoản tiền rút ra
 182. Meet (v): thanh toán
 183. Capital expenditure (n): các khoản chi tiêu lớn
 184. Home banking (n): dịch vụ ngân hàng tại nhà
 185. Remote banking (n): dịch vụ ngân hàng từ xa
 186. Day-to-day (adj): thường ngày
 187. Manipulate (v): thao tác
 188. Recovery (n): sự đòi lại được (nợ)
 189. Adaptor (n): thiết bị tiếp trợ
 190. Periodically (adv): thường kỳ
 191. Dependant (n): người sống dựa người khác
 192. Grant (v): chất thuận
 193. Inefficient (adj): không hiệu quả
 194. Debate (n): cuộc tranh luận
 195. Pros-and-cons (n): những ý kiến tán thành và phản đối
 196. Isolate (v): cách ly, cô lập
 197. Power failure (n): cúp điện
 198. Attention to (v): chú ý tới
 199. Spot (v): tìm ra, nhận ra
 200. Grab (v): tóm, vô

logo2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UNIPO

54/16 Đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 843 032

Chương trình học

Fanpage

Copyright © 2018 by UNIPO. All Rights Reserved.